Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


d4e_anbindung_an_openschoolserver

d4e2010 Anbindung an OpenSchoolServer SLES11

 • Pilotschule HIB Liebenau
 • Host: /etc/hosts
  • Adresse des Servers
 • LDAP: yast ldap-client
  • LDAP verwenden, Adresse, dc=…,dc=…
 • /etc/pam.d/common-auth-pc
...
auth  optional    pam_mount.so  use_first_pass
...
 • /etc/pam.d/common-session-pc
...
auth  optional    pam_mount.so  use_first_pass
...
 • /etc/init.d/boot.local
...
find /home -type f -print | xargs -- rm -f --
 
ln -sf /home /home/teachers
ln -sf /home /home/students
ln -sf /home /home/workstations
ln -sf /home /home/administration
ln -sf /home /home/sysadmins
ln -sf /home /home/templates
ln -sf /home /home/guests
...
 • /etc/security/pam_mount.conf.xml
...
<volume user="*" fstype="cifs" server="schooladmin" path="%(USER)"
    mountpoint="/home/%(USER)/Eigene Dateien" options="dir_mode=0755,iocharset=utf8" />
 
<volume user="*" fstype="cifs" server="schooladmin" path="all"
    mountpoint="/home/%(USER)/all" options="dir_mode=0775,iocharset=utf8" />
 
<volume user="*" fstype="cifs" server="schooladmin" path="groups"
    mountpoint="/home/%(USER)/groups" options="dir_mode=0775,iocharset=utf8" />
 
<volume user="*" fstype="cifs" server="schooladmin" path="software"
    mountpoint="/home/%(USER)/software" options="dir_mode=0755,iocharset=utf8" />
...
 • /etc/gdm/PreSession/Default
...
GROUP=`id -ng $USER`
chown -R profil:sysadmins /var/lib/d4e/desktop-profil
rm /var/lib/d4e/desktop-profil/.ICE*
rm -rf /var/lib/d4e/desktop-profil/.nautilus
rm -rf /var/lib/d4e/desktop-profil/server
 
test -d /home/$USER || mkdir /home/$USER
 
if test "$USER" != "root" && test "$USER" != "profil" && test -d "/home/$USER"; then
  LIST=`/bin/ls -a --ignore=Eigene\ Dateien --ignore=all --ignore=groups --ignore=software --ignore=. --ignore=.. /home/$USER`
  cd /home/$USER
  rm -rf $LIST
  rsync -a /var/lib/d4e/desktop-profil/ .
  chown -R $USER:$GROUP /home/$USER
  export KDEHOME=/home/$USER/.kde_$USER
  export ICEAUTHORITY=/home/$USER/.ICEauthority
  export DCOPAUTHORITY=/home/$USER/$USER_DCOPserver-$HOSTNAME_ON_$DISPLAY
fi
 
ln -sf /home/$USER/Eigene\ Dateien /home/$USER/Desktop/Eigene\ Dateien
ln -sf /home/$USER/all /home/$USER/Desktop/all
ln -sf /home/$USER/groups /home/$USER/Desktop/groups
ln -sf /home/$USER/software /home/$USER/Desktop/software
...
 • Für Profil: In LDAP einen Benutzer profil anlegen, in der Gruppe sysadmins, mit dem Home-Verzeichnis /var/lib/d4e/desktop-profil
d4e_anbindung_an_openschoolserver.txt · Zuletzt geändert: 2010/09/15 15:45 (Externe Bearbeitung)